Den mediekompetente borger

Ny specialrapport er på vej. Medierådet for Børn og Unge og Kulturstyrelsen vil undersøge danskernes mediekompetencer. Afdækningsstudiet udføres af Gitte Bang Stald og Morten Hjelholt ved IT-Universitetet i København.

Projektet er et afdækningsstudie, der skal identificere og prioritere de elementer, det er mest relevante at inddrage i en eventuel fremtidig måling af media literacy-niveauet i den danske befolkning.

Det er relevant at have kendskab til dette niveau og afdække eventuelle behov for en indsats på området. Det at kunne forstå og bruge forskellige medier (forstået i bred forstand) og kunne navigere i det digitale medielandskab er afgørende for at kunne fungere kulturelt og socialt og for at være en deltagende og kompetent samfundsborger.

Afdækningsstudiet skal tage udgangspunkt i allerede eksisterende forskning, erfaring, viden og data på området udviklet i nationalt såvel som i EU- og internationalt regi. I projektet gentænkes de begreber, der anvendes i media literacy-sammenhænge f.eks. ”kompetent”, ”kompetencer” og ”literacy”, ligesom studiet skal bidrage med en forståelse af media literacy i praksis.

Formålet med afdækningsstudiet er derfor at identificere både de rette elementer og de rette metoder til at kunne håndtere eventuelt kontinuerlige undersøgelser af et område i konstant, dynamisk bevægelse.

I afdækningsstudiet kombineres eksisterende statistika og kvantitative undersøgelser med nye kvalitative undersøgelser m.m. I de kvalitative undersøgelser bliver danskerne og deres medieerfaringer mødt i vidt forskellige kontekster, hvor mediernes potentialer og problemer optræder. Der gennemføres bl.a. interviews med familier fem steder i landet udvalgt efter livssituation, familiemæssig sammensætning, social status og kulturel baggrund.

Afdækningsstudiet har et bredt sigte og afgrænser sig ikke på forhånd fra bestemte målgrupper men favner hele befolkningen. Studiet omfatter de personer, ”det handler om” og omfatter ikke kun forskere, andre videnspersoner og myndighedspersoner.

Projektet gennemføres af IT-Universitetet i København for Kulturstyrelsen/Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark og Medierådet for Børn og Unge.