Lov om filmvurderinger

Medierådet for børn og unges arbejde med filmvurderinger er bestemt gennem filmloven.

Filmloven kapitel 6

Medierådet for Børn og Unge

§ 19. Kulturministeren nedsætter Medierådet for Børn og Unge, som

skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film m.v. for børn og

unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren og kan på

eget initiativ behandle ethvert spørgsmål om films egnethed for børn

og unge.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Medierådet, herunder om rådets sammensætning.

§ 20. Enhver film, der vises offentligt for eller erhvervsmæssigt sælges, udlejes eller udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for børn i den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Medierådets afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af, om filmene kan antages at være skadelige for børn i den pågældende aldersgruppe. Medierådet kan til brug for vurderingen indkalde nærmere oplysninger om filmenes indhold. Medierådets afgørelse kan være,

  • 1) at filmen godkendes for alle,
  • 2) at filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år,
  • 3) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år,
  • 4) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Alle film må dog vises offentligt for børn, der er fyldt 7 år og er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med Medierådets vurdering af film. Gebyrernes størrelse fastsættes af kulturministeren.

§ 21. Den, der foreviser film offentligt, eller den, der erhvervsmæssigt sælger, udlejer eller på anden måde udbreder film offentligt i Danmark, har pligt til efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren at mærke eller på anden måde oplyse om films egnethed for børn og unge i overensstemmelse med Medierådet for Børn og Unges vurderinger herom.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med Medierådet nærmere regler om mærkning m.v. og kan herunder bestemme, at visse film skal mærkes m.v. uden rådets vurdering, og at visse film kan undtages fra mærkning m.v.

 

Bekendtgørelse for Medierådet for Børn og Unge