Lov om filmvurderinger

Medierådet for børn og unges arbejde med filmvurderinger er bestemt gennem filmloven.

Filmloven kapitel 6

Medierådet for Børn og Unge

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1808/EU af 14. november 2018 om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold, EU-Tidende 2018, nr. L 303, side 69

§ 19. Kulturministeren nedsætter Medierådet for Børn og Unge, som skal vejlede forældre m.fl. og udbydere af audiovisuelle medietjenester, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v., om egnetheden af film, programmer m.v. for børn og unge.

Stk. 1.2. Medierådet kan desuden oplyse og rådgive om børn og unges digitale dannelse, herunder om børn og unges digitale tryghed, trivsel og rettigheder

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Medierådet, herunder om rådets sammensætning.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Medierådets vejledning af udbydere af audiovisuelle medietjenester m.fl. om egnetheden af programmer for børn og unge, jf. stk. 1, 1. pkt., herunder regler om adgang for Medierådet til at træffe afgørelse om vurderinger af egnetheden af programmer. I den forbindelse kan kulturministeren fastsætte regler om, at Medierådet kan afgive vejledende udtalelser om egnetheden af programmer. Kulturministeren kan endvidere fastsætte regler om betaling til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med Medierådets udtalelser efter 2. pkt

§ 20. Enhver film, der vises offentligt for eller erhvervsmæssigt sælges, udlejes eller udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for børn i den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Medierådets afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af, om filmene kan antages at være skadelige for børn i den pågældende aldersgruppe. Medierådet kan til brug for vurderingen indkalde nærmere oplysninger om filmenes indhold. Medierådets afgørelse kan være,

  • 1) at filmen godkendes for alle,
  • 2) at filmen godkendes for alle, men frarådes for børn, der ikke er fyldt 7 år,
  • 3) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 11 år,
  • 4) at filmen godkendes for børn, der er fyldt 15 år.

Stk. 3. Alle film må dog vises offentligt for børn, der er fyldt 7 år og er ledsaget af en af forældrene eller en anden voksen.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter regler om opkrævning af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter forbundet med Medierådets vurdering af film. Gebyrernes størrelse fastsættes af kulturministeren.

§ 21. Den, der foreviser film offentligt, eller den, der erhvervsmæssigt sælger, udlejer eller på anden måde udbreder film offentligt i Danmark, har pligt til efter nærmere regler herom fastsat af kulturministeren at mærke eller på anden måde oplyse om films egnethed for børn og unge i overensstemmelse med Medierådet for Børn og Unges vurderinger herom.

Stk. 2.1. Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med Medierådet nærmere regler om mærkning m.v. og kan herunder bestemme, at visse film skal mærkes m.v. uden rådets vurdering, og at visse film kan undtages fra mærkning m.v.

Stk. 2.2. Kulturministeren fastsætter endvidere regler om, at videogrammer skal mærkes efter regler om medietjenesteudbyderede m.fl.s mærkning af programmer, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v

 

Bekendtgørelse for Medierådet for Børn og Unge