Digital dannelse er et fælles ansvar

DIGITAL DANNELSE. Danske børn og unges flittige brug af internettet, sociale medier og spil kræver et tæt samarbejde mellem hjem og skole for at styrke børn og unges digitale dannelse. I Furesø Kommune er de taget på en dannelsesrejse for at finde en fælles vej, og Medierådet er med.

Børn og unges mediebrug udfolder sig både i skoledagen og i fritiden, og derfor skal opgaven om digital dannelse løftes i et samarbejde mellem skole og hjem. Digital dannelse er en del af dannelsesopgaven, som skolen har medansvar for.

Med digital dannelse er målet at styrke børn og unges kritiske forståelse, tryghed, kreativitet og handlemuligheder i deres brug af digitale medier nu og i fremtiden. Det handler konkret om, at børn og unge fx skal kunne møde misinformation på sociale medier med kritisk vurdering. At de føler sig trygge, når de er med i digitale fællesskaber. At de kender deres muligheder for at få hjælp til at håndtere situationer med digitale krænkelser eller misbrug af ens persondata. Dannelsen handler også om, at digitale teknologier kan være med til at børn og unge kan tænke kreativt og fx designe løsninger på klimaudfordringer i nærmiljøet eller producere film.

Furesø Kommune er på dannelsesrejse

I Furesø Kommune er de i gang med at skabe en strategi, der giver skolerne hjemmel og rygstød til at fokusere på dannelse som en vigtig del af undervisningen og som et formål i sig selv. De omtaler det som en dannelsesrejse, og en af retningerne er digital dannelse. Som inspiration har kommunen anvendt dele af ASTRA’s 'Marias naturvidenskabelige rejse', der også har inspireret til kommunens strategi for naturvidenskab i skolerne.

Skolechefen i Furesø Kommune, Per Christensen, peger på, at arbejdet med en dannelsesstrategi skal ses som en varig proces, hvor strategien skabes, mens den udføres. Det skal ske i en proces, der involverer og engagerer politikere, ledelser, skolebestyrelser, lærere, pædagoger, forældre og i høj grad børn og unge.

Furesø Kommunes ”Fremtidsværkstedet” er med til at sætte aktiviteter i gang med forløb for bl.a. kommunens 6.-7.klasser med fokus på billeddeling, tonen på nettet og forståelse for hvordan ens data bruges af fx apps og tjenester.

It-pædagogisk konsulent i Fremtidsværkstedet, Tobias Smith fortæller: ”Formålet med den digitale dannelsesrejse er, at eleverne dannes til at blive demokratiske medspillere og medskabere i digitale fællesskaber i og uden for skolen. Det kræver, at elevens kompetencer til at anvende forskellige ’devices’ og deres forståelse af og handlemuligheder i forhold til digitale netværk, trends, udfordringer og potentialer styrkes.”

Medierådet og Furesø Kommune i samarbejde

Som en del af strategiarbejdet deltog fire af kommunens skoler sammen med Medierådet i udviklingen af undervisningsmaterialet ’Persondata-hva’-for-noget?’. Lærere og elever på Solvang Skole, Søndersø Skole, Syvstjerneskolen og Stavnsholtskolen deltog, og det mundede ud i undervisningsaktiviteter til 3.-9. klasse om, hvad persondata er og hvordan man passer på sine oplysninger online som en del af digital dannelse. Læs mere om persondatahvafornoget.dk, og hør de involverede lærere fortælle om udviklingsprocessen.

Samarbejdet med Medierådet bidrog også til at synliggøre, hvordan forældrene kan involveres i deres børns digitale dannelsesproces. Skoleledere peger på, at skoler ikke er i mål ved blot at sætte digital dannelse på dagsordenen til et enkelt forældremøde. ”Vi kan ikke bare sige been there, done that. Det skal vi gøre mange gange”, fortæller leder på Syvstjerneskolen, Thomas Møller.

Næste skridt i processen

Lærere fra kommunen har i skoleåret 2020/21 været med i et testforløb om kompetenceudvikling til at kunne facilitere forløb, hvor digitale dannelse fletter sig ind i forhold til kreativ innovation og inddragelse af teknologi. Her har man gjort brug af Medierådets forskellige informations- og undervisningsmaterialer. Fra skoleåret 2021/22 vil kompetenceudviklingen og netværksdannelsen være en etableret del af Fremtidsværkstedets arbejde.

De næste skridt tages i første kvartal af 2021 i et samarbejde mellem skoleledere og skolechef. I fællesskab vurderes muligheder for indkøb af digitale teknologier, dannelse af netværk med forskellige lokale aktører og fagpersoner på området, samt digital dannelse som en naturlig del af fagene. Hele elevens digitale dannelsesrejse bliver illustreret og forventes udgivet til lærerne i Furesø Kommune i løbet af skoleåret 2021-22, så det er klart, hvordan og hvorfor der skal arbejdes med digital dannelse.