Orientering til filmdistributørerne

Medierådet for Børn og Unge har drøftet en række temaer i tilknytning til Medierådets klassifikation af film, som har betydning for den fremtidige vurderingspraksis og branchens ”indsendelsespligt”.

Det drejer sig om følgende temaer:

  • Film, der udkommer i både 2D og 3D
  • High Frame Rate film
  • Film, der både udkommer i en dansk dubbet versionering og den oprindelige (typisk engelsksprogede) version.
  • Utekstede engelsksprogede film
  • Ikke-færdiggjorte film
  • Relancering af film, der tidligere har været vurderet

 

I tilknytning til ovenstående temaer skal Medierådet præcisere, at det er et krav for endelig vurdering af en film, at Medierådet præsenteres for den samme version af filmen, som præsenteres for publikum, uanset om der er tale om en biograffilm eller en film eller serie til salg og udlejning.

 

For at vurderingsarbejdet bedst muligt kan planlægges og gennemføres, tilskyndes det at film og trailers sendes ind til Medierådet, så de kan vises i Medierådets egen biograf.

 

2D og 3D film

Udsendelse af samme filmtitel i både 2D og 3D er steget markant siden digitaliseringen af de danske biografer. Medierådet har hidtil opfattet og vurderet versionerne hver for sig på linje med vores europæiske søsterorganisationer. Medierådet har imidlertid ikke fundet belæg for, at 3D teknologien udgør så stor en visuel forskel, at en film kan rykke sig et helt alderstrin.

 

Derfor vil Medierådet fremover kun vurdere 3D versionen af filmen, hvorved aldersklassifikationen også bliver gældende for en eventuel 2D version.

 

Er det distributørens vurdering, at 2D versionen vil kunne opnå en lavere vurdering end den givne til 3D versionen, og det på denne baggrund kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan 2D versionen indsendes til individuel vurdering.

 

High Frame Rate film (HFR)

I fald en 2D eller 3D film udsendes til biograferne med flere billeder i sekundet, end den i branchen gængse standard, skal Medierådet for Børn og Unge have mulighed at se filmen i HFR. Det er ikke rådets forventning, at en eventuel HFR-version vil kunne opnå et højere alderstrin end samme filmtitel med normal billedfrekvens, men indtil videre vil Medierådet dog gerne have mulighed for i særlige tilfælde, at vurdere dette spørgsmål ved konkret anmodning til distributøren om forevisning af en given filmtitel i HFR-format.

 

Originalsprog/dubbede versioner

Med hensyn til film, der udsendes i både en original (typisk engelsksproget) og dubbet (dansksproget) version, vil Medierådet for Børn og Unge fremover kun udbede sig én version af filmen efter distributørens eget valg. Er det distributørens vurdering, at en af versionerne, vil kunne opnå en lavere vurdering, og at det på denne baggrund kan være hensigtsmæssigt med to forskellige vurderinger, kan begge versioner indsendes til individuel vurdering.

 

For så vidt angår film, der kun udsendes i en dubbet version, kan Medierådet vurdere filmen i dens originale version (inden dubbing) forudsat, at filmen er med engelsk dialog eller med danske/engelske undertekster.

 

Såfremt Medierådet efter gennemsyn af den originale version er i tvivl om aldersvurderingen kan Medierådet forlange, at den dubbede version tillige skal indsendes til vurdering, før der træffes endelig beslutning om vurderingen, der således vil gælde for begge versioner. Ligeledes ved distributørens ønske om revurdering, skal den dubbede version benyttes. Baggrunden herfor, at det i sagens natur typisk er den dubbede version, der har de yngste børn som publikum.

 

Utekstede film på engelsk

Medierådet kan som udgangspunkt vurdere engelsksprogede film, der endnu ikke er tekstet på dansk. Dog forbeholder vi os retten til at bede om en tekstet version, hvis dette anses for nødvendigt for at kunne give en retvisende vurdering.

 

Ikke-færdiggjorte film

Medierådet har inden for det seneste år haft en række sager, hvor distributører har klaget over vurderingen med henvisning til, at Medierådet ikke havde den færdige film til vurdering. Der var i denne forbindelse tale om, at lydsiden ikke var færdiggjort. I de pågældende sager gjorde Medierådet distributøren opmærksom på, at eftersom filmen ikke var indsendt i sin endelige udgave, bør Medierådets første vurdering opfattes som foreløbig vurdering af en endnu ikke-færdig film – og ikke som en afgørelse, der kan påklages. Sagerne blev løst ved, at filmene blev indsendt på ny i deres færdige versioner.

 

Film, der indsendes til vurdering inden f.eks. klipningen eller lydsiden er færdiggjort, anses som prøvevurderinger, jf. dog ovenfor om muligheden for vurdering af færdige film inden tekstning eller dubbing.

 

Der foretages op til to prøvevurderinger pr film. En prøve med mulighed for en efterprøve. Alle prøvevurderede film skal vurderes i deres endelige udgave inden de udgives.  

Relancering af ældre film

Det forekommer, at ældre film relanceres i biograferne eller lanceres på ny til salg og udlejning. I den forbindelse har Medierådet fastlagt følgende retningslinjer:

  

Film, der er vurderet før 1997 – det vil sige før det gældende lovgrundlag for Medierådet trådte i kraft – kan indsendes til fornyet vurdering, såfremt distributøren måtte ønske det. Medierådet henviser dog i denne forbindelse til gældende bekendtgørelses bestemmelse om, at film, der før 1997 var klassificeret til 12 eller 16 år uden fornyet vurdering skal klassificeres til henholdsvis 11 eller 15 år.

  

Film, der er vurderet efter 1997 - det vil sige i henhold til gældende regler – kan kun indsendes til fornyet vurdering, såfremt det filmiske udtryk er ændret. Ændringerne kan f.eks. være tilføjelse/sletning af scener, tilføjelse af lydeffekter eller tilføjelse af 3D-effekter mv.

  

Film der lanceres på ny til salg og udlejning, hvor der er ikke tidligere vurderet ekstra materiale på, skal indsendes til fornyet vurdering.

  

 

Medierådet vil gerne invitere til orienterende møde efter sommerferien vedrørende ovenstående områder. I er velkomne til at tilkendegive interesse for mødet, samt kommentere på brevet eller Medierådets øvrige aktiviteter på censur@dfi.dk.