Unges medieforbrug og trivsel er i søgelyset

Børn og unges digitale online kultur er med jævne mellemrum genstand for bekymring og undren fra voksnes side. Børnerådet undersøger i deres seneste Børneindblik de unges mediebrug og trivsel.

I undersøgelsen fremhæves det bl.a. at ”Når unge er online på alle tider af døgnet, går det ud over deres koncentrationsevne og søvn, og det påvirker deres stress-niveau”.  

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn & Unge, udtaler i den forbindelse: ”Jeg hæfter mig især ved stress og stresshåndtering som en central problemstilling i forhold til børn, unge og medier. Problemet er forankret i børnenes og de unges fællesskaber og deres forventninger til egen og andres tilstedeværelse i de digitale miljøer. Derfor er det også en problemstilling, der må håndteres i de unges egne fællesskaber, hvor de voksne – forældre og lærere – må bistå og understøtte de unges udvikling. Det kræver viden om medierne – og det kræver en åben tilgang til ungdomskulturen, sådan som den udfolder sig, ikke bare i de digitale miljøer, men i det hele taget.”  

I Medierådet arbejder vi ud fra et ønske om at styrke børn og unges digitale dannelse, kompetencer og trivsel. Vi formidler viden om børn og unges adfærd og holdninger til medierne for på den måde at styrke den kritiske dialog mellem børn, unge og voksne om udviklingen af det digitale samfund. Vi har i den sammenhæng flere initiativer undervejs. 

Til efteråret lanceres en forældreguide om de 9-12 åriges brug af digitale online medier i samarbejde med Medierådets industrinetværk med aktører fra it- og teleindustrien, spilbranchen og sociale netværksudbydere. Guiden vil give inspiration til dialogen mellem de unge og deres forældre om de mange forskellige digitale tilbud, som aldersgruppen bruger i stor stil. 

I samarbejde med Center for Undervisningsmidler i København vil vi igangsætte ’Mediepatruljen’ som skaber et netværk af digitale ambassadører på landets skoler ud fra tanken om elev-til-elev læring. Mediepatruljerne skal styrke skolernes arbejde med digital dannelse og fungere som task force på feltet. 

Derudover står Medierådet bag materialet ’Digital dialog i skolen’ som er værktøj og inspiration til at sætte den enkelte skoles digitale kultur og trivsel på dagsordenen, samt ’Digitale unge’ tænketanken, som italesætter udfordringer og potentialer for ungdomslivet i en digital kontekst med særligt fokus på privatliv og digitale fodspor. De to initiativer er midlertidigt utilgængelige.

Resultaterne fra Børnerådets undersøgelse kan læses her.   

Anne Mette Thorhauge står til rådighed for yderligere kommentarer på thorhaug@hum.ku.dk eller tlf. 61 27 20 97